• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

Biognosis, Гърция е организация с нестопанска цел, чиято основна задача е да допринася по всички, разрешени от закона начини за опазване на общественото здраве, природните ресурси и околната среда, както и да подпомага разширяването на знания, свързани с нейните цели. В сътрудничество с научни екипи от експерти, тази НПО е в състояние да осигури специализирано обучение и да предаде научните знания на обществеността. Biognosis е активна в областта на формалното образование и ПОО, като подкрепя обучители и обучаващи се с цел подобряване на личното и професионалното им развитие, както и чрез въвеждане на нови методи и подходи за обучение и преподаване, предоставяне на ключови компетенции чрез фокусиране върху използването на ИКТ. В допълнение, Biognosis - фокусираща се върху повишаване на качеството на образованието, за да се предоставят на обучаващите се нови форми на обучение, насърчава стратегическото използване на отворени учебни ресурси, гъвкави системи за обучение и по-добро използване на ИКТ потенциала. Biognosis участва в национални и международни програми; тя е в състояние да предлага интегрирани решения във все по-взискателна среда и да предоставя иновативни решения в проекти с малки и големи мащаби в сътрудничество с международни партньори, като им помага да постигнат конкурентно предимство чрез по-добро изпълнение на своите дейности. http://biognosis.gr/