• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

Оформяне на идеята за ECO-Train

 • Европейската програма за обучение на възрастни осигурява висококачествени образователни възможности за възрастни, насърчаващи техните лични и професионални постижения чрез повишаване на техните умения, по-специално тези, необходими в сегашното общество, основано на знания (Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), решаване на проблеми, чужди езици и др.). Призивът на ЕС 2020 за 15 % участие в обучението за възрастни, което трябва да бъде постигнато до 2020 г., е приоритет на европейските образователни политики, на които проектът ECO-Train съответства, като фокусира концепцията си върху предоставянето на нови възможности за образование на възрастните. Предварителният анализ на потребностите, извършен от партньорите по проекта, показа, че обучителите на възрастни са тези, които могат да задоволят образователните потребности на всички онези потенциални обучаващи се, които са както силно мотивирани, така и много практични. Според Евростат понастоящем 22,5 % от възрастните (25-64 години) в Европа са с ниска образователна степен. В страните на партньорите на ECO-Train този дял е между 10,2 % и 40,9 %. Всичко това очертава необходимостта от насърчаване на образованието за възрастни на национално и европейско равнище. Съществената роля, която обучението на възрастни може да играе, е даване на възможност на възрастните - особено на нискоквалифицираните и по-възрастните - да подобрят адаптацията си към промените на пазара на труда и обществото.
 • Устойчивата екологична икономика е еталон на политиките за развитие на ЕК и предлага редица мерки за повишаване на ефективността на ресурсите на ЕС чрез амбициозни цели като екоиновациите. Те са основно действие на стратегията „ЕС 2020“, която насърчава развитието на продукти и процеси, които допринасят за устойчивото развитие. Тази стратегия включва и концепцията за екологичните технологии. Тяхното значение за хората и околната среда е несъизмеримо. Те прилагат екологично чувствителни подходи, включително енергийна ефективност, рециклируеми / биоразградими материали, преоценка и повторна употреба. Екологичните технологии помагат за създаването на нови работни места, пряко адресирани към измеренията на Лисабонската стратегия: растеж, работни места и околна среда.
 • Транснационалният работен подход е ключовият аспект на идеята ECO-Train за създаване на иновации. По този начин, транснационалните усилия на участниците в проекта бяха обединени в стратегическо партньорство, сформирано с цел да се използват най-добрите практики за обчение на възрастни при разработването на иновативни учебни материали по тема, особено актуална за ЕС. Този транснационален подход повишава възможностите за бизнеса и работоспособността в сектора на иновативните екологични технологии. По този начин проектът ECO-Train създава добавена стойност чрез иновации в националното и европейското ППОО.

 

План за изпълнение

Проектната работа на ECO-Train е структурирана и разпределена в четири фази с различна продължителност. Те включват структурирана работа по отношение на изпълнението на дейностите; техническите, човешките и финансовите ресурси, водещи до общ резултат: постигане на целите на проекта и създаване на планираните резултати. Фазите / дейностите обхващат процеса на разработване на проекта: от идеята до прилагането на решения за неговото постигане.

Подготвителна фаза

 • № 1: Организиране на управление и администрация на ECO-Train (1-5 месец)
 • № 2: Стартиране на проекта ECO-Train: дизайн на концепция на проекта (2-6 месец)

Изпълнителна фаза

 • № 3: Методическа рамка на ECO-Train и изпълнение на работния план (6-20 месец)
 • № 4: Създаване на интелектуални резултати (6-20 месец)

Фаза проследяване

 • № 5: Приемане на резултатите от ECO-Train – провеждане на събития за мултиплицирането им (16-20 месец)
 • № 6: реализиране на дейности по разпространение и използване на резултатите (1-20 месец)

Фаза на устойчивост

 • № 7: Гарантиране на траен ефект от постиженията на ECO-Train (18-20 месец)

 

Управление и поддържане на качеството

Политиката за управление на проекта обхваща поредица от действия / процедури, които включват процеса на разработване на проекта, организиран съгласно следните последователни етапи: планиране, анализ и изисквания, дизайн, разработка, интеграция и тестване, прилагане, експлоатация и поддръжка. За успешната реализация на тези мерки проектът използва следните подходи:

 • Администриране: Формиране на основни органи за управление на проекта; възлагане на правила за управление; определяне на ангажиментите на партньорите; дизайн на оперативния план на проекта; дейности по оценка, проверка и / или коригиране на дейностите на проекта.
 • Управление на качеството: Поставяне на цели и процеси, необходими за постигане на очакваните резултати; осъществяване на тези процеси, техния мониторинг и оценка, дефиниране и разпределение на критерии за (само)оценка на работата по проекта, прилагане на показатели за качество.
 • Изпълнение: Координиране на човешките и финансовите ресурси, интегриране и изпълнение на дейностите по проекта.
 • Наблюдение и оценка: Управление и проследяване на цялостните дейности по проекта, извършване на вътрешен мониторинг за оценка на текущите дейности; проверка на променливите на проекта и прилагане на процеса за контрол на промените, външен мониторинг чрез експертния съвет на проекта.
 • Разпространение и употреба: Преглед и оценка на потенциала на проекта за въздействие върху целевите групи / сектори и потребители, разпространение и апробиране на иновативни резултати от проекта, трансфер на резултатите от проекта в нови сектори / целеви групи, социална / културна среда.

Финансов контрол на проекта: Осъществяване на финансовия контрол на проекта - механизъм, който го поддържа изпълнението на проекта във времето и в рамките на бюджета.