• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

План за разпространение и използване

Мисията на ECO-Train консорциума по отношение на разпространението и използването на резултатите е да установи ефективно сътрудничество между професионалисти, организации, заинтересовани страни с цел насърчаване на развитието на знания и умения в областта на проекта. Тъй като проектът се фокусира върху разработването на възможности за обучение на обучители на възрастни, неговият план за разпространение и използване (РиИ) определя дейностите, които водят до получаване, предоставяне и оценка на резултатите от обучението в модулите за обучение. Планират се различни видове мерки за разпространение, заедно с подходящи връзки и подходящ дневен ред за излъчване вътре и извън проектното партньорство.

Цели на разпространението и използването

В рамките на партньорските организации се създават национални звена за вътрешно разпространение, подпомагани от експерти (асоциирани партньори) в предоставянето на съдържание с потенциал за създаване и установяване на условия за прилагане на резултатите.

Мерките за РиИ извън партньорството ECO-Train са насочени към професионалисти, свързани с обучението на възрастни, образователната общност, местни образователни власти, преподавателски асоциации, оценители на обучението, онлайн професионални групи, създатели на регионални / национални събития и др. Планираните дейности за споделяне на резултатите от проекта извън партньорството ECO-Train са фокусирани върху повишаване на обществената осведоменост: разпространение на информация за проекта ECO-Train на широката общественост, за да се предложат перспективи за по-нататъшно използване на резултатите или евентуален трансфер на обучителните модули. Те ще се провеждат през целия проект.

Дейности по разпространение и използване

 • На етап начало на проекта:
  • Оформяне на РиИ действия за споделяне на резултати от проекта извън партньорството ECO-Train
 • В хода на проекта:
  • Използване на подходящи местни / регионални медии (уебсайт на проекта; статии в популярни списания, прессъобщения и др.)
  • Презентации с общ характер на местни и международни срещи; събития, организирани от образователни среди; работни изложения
  • Постоянен контакт с общности, използващи информационни материали за външна комуникация (листовки, флаери, постери и др.) Чрез предварително определени комуникационни канали
  • Провеждане на редовни информационни сесии, обучения, демонстрации
  • Гъвкаво участие на други заинтересовани страни за трансфер на резултати към нови крайни потребители / области / политики
  • Организация на E1-E6, свързана с демонстрацията на ECO-Train онлайн/офлайн обучителни модули за експертна и неекспертна общественост, политици и преподаватели / обучаващи специалисти.
 • В заключителния етап на проекта:
  • Позициониране на крайните резултати от проекта в платформата за резултати по програма Еразъм +
 • След изтичане на проекта:
  • Очертаване на перспективи за бъдещо сътрудничество.

Дисеминационни материали

Галерия

Sustainability report