• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

Основната цел на образованието е да превърне огледалата в прозорци

Сидни Харис

 

Обучителите на възрастни са основни участници в повишаване на квалификацията или преквалификацията на хората, засегнати от безработица, преструктуриране и кариерни преходи. Тяхната дейност дава важен принос за социализираното, активното гражданско и личностно развитие. Обучителите на възрастни играят съществена роля за даването на нови възможности възрастните - по-специално на нискоквалифицираните и на възрастните работници - да подобрят способността си да се адаптират към промените на пазара на труда и обществото, като по този начин допринасят за социалната промяна на заетостта на възрастните. Професионалното развитие на учители, обучители и други професионалисти, осъществяващи обучение за възрастни има ключово значение, гарантиращо качество и съответствие с днешните образователни потребности. За да се трансформира политиката на ЕС в изпълними решения и модели, е необходимо всички учители и обучители да имат достъп до висококачествено начално и продължаващо професионално развитие и подкрепа. Ето защо, предоставянето на нови възможности за обучение на възрастни е в центъра на проекта „Базирани на ИКТ резултати от обучениe на възрастни по екология - ECO-Train“ за достъп до висококачествено обучение.

Особена област, която се нуждае от попълване на съществуваща празнина в обучението на възрастни, са иновативните екологични технологии. Зелените технологии използват чувствителни към околната среда подходи и предоставят възможност за социален и икономически прогрес. Те се считат за първостепенни за благосъстоянието на съвременното общество. Неадекватната експлоатация на природните ресурси и несъответствието в съчетаване на технологичния напредък с грижата за околната среда, създават значителна здравна и икономическа тежест за обществото. Това изисква източници на обучение, по-добре оборудвани със знания и умения, които насърчават прилагането на екологични технологии. Тъй като все повече хора подобряват разбирането си за иновативни екологични технологии и повечето фирми увеличават използването им, се появиха нужди от предоставяне на по-добри знания и обучение на педагозите на възрастни. Проектът ECO-Train удовлетворява тези изисквания, като установява улеснени връзки между възрастните и образователния сектор и допринася за повишаване на качеството на обучението, което пряко влияе върху реализацията на обучаемите. Персонализираните възможности за обучение, предлагани от проекта ECO-Train, са ориентирани към придобиване на нови и усъвършенстване на вече съществуващите компетенции от обучителите на възрастни.

21 век е векът на цифровите комуникации. Иновациите в Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) се появяват с все по-бързи темпове и се нуждаят от проектиране на иновативни и ангажиращи учебни среди. За успешното адаптиране на образователните и обучителните системи към нуждите на 21 век, проектът ECO-Train разработва нови образователни инструменти, онлайн обучителни пътеки и предлага нова, ефективна форма на обучение, широко достъпна за обучаващите се. Той насърчава ППОО (Продължаващо професионално образование и обучение), като използва нови методи, базирани на дигитално обучение (електронно обучение/смесено обучение), които насърчават прехода от управление на работни места към управление на уменията, с помощта на дигитални инструменти.