• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, България е първото висше училище в България. Вече повече от век Софийският университет е най-важният национален център за университетско образование и изследвания в основни теоретични и приложни области. Днес това е най-големият университет в страната със 102 програми, предлагани от 16 факултета. Преподавателският състав включва значителна част от най-добрите специалисти в България във всички основни области на природните и хуманитарните науки. Изследванията са неразделна част от учебния процес. Това е необходимо условие да бъде в крак с най-новите разработки в съответните области както за преподавателите, така и за университетските структури - лаборатории, факултети и др. Международните отношения имат специално място в глобалната стратегия на университета, тъй като значително стимулират изследванията и подкрепят и подобряват качеството на преподаване. Софийският университет е лидер в страната по отношение на броя на участниците в мобилността на студентите и преподавателите и прилагането на идеята за европейското пространство в областта на университетското образование. Той е новаторска институция в планиране и реализиране на ПОО с обединяване на технологиите, науката и бизнеса. СУ осигурява прогресивно навлизане на студентите в системата на техническото и професионалното образование въз основа на техните способности и стремежи за постигане на професионални постижения. Софийският университет допринася значително за участието на България в глобалното развитие на науката и образованието. Основната му цел е да осигури образователни програми, които постоянно отговарят на стандартите за качество на ЕС (Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование (ENQA) и схеми за трансфер и признаване на резултати (Европейската квалификационна рамка (ЕQF)/ Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) / Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET)), като по този начин се улеснява планирането, предоставянето, оценяването, признаването и утвърждаването на квалификациите и мобилността на студентите. https://www.uni-sofia.bg/