• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

Екологичните или зелените технологии използват екологосъобразни подходи и предоставят възможности за социален и икономически напредък. Те обхващат дейности, насочени към смекчаване на здравната и икономическа тежест за обществото, наложени от неадекватната експлоатация на природните ресурси. Образователните подходи имат важен принос за тези усилия. В днешно време образователните нужди изискват обучители, чието професионално развитие е с високо качество. Чрез своята съществена роля в предоставянето на възможност на обучаемите да подобрят способността си да се адаптират към промените на пазара на труда и обществото, преподавателите трябва да имат достъп до висококачествено първоначално и продължаващо професионално развитие и подкрепа. Това е особено важно за обучаващите възрастни. Учителите, обучителите и другите професионалисти, предоставящи обучение на възрастни играят ключова роля за насърчаване на социалното приобщаване, активното гражданско участие и личностното развитие на възрастните. За да изпълняват тази социална функция, обучителите на възрастни трябва да разполагат със знания, умения и нагласи, за да повлияят на реализацията на обучаемите.

Проектът ECO-Train отговаря на тези изисквания, създавайки схема за обучение, основана на ИКТ - модел за организация и функциониране на процес на обучение, който насърчава възможностите за обучителите на възрастни. Той се основава на принципа на дизайн, организация, предоставяне и оценка на резултати от ученето, прилагащ дескрипторите на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Моделът е разработен в област на знание Екологични технологии. Създаден е като инструмент за улесняване на обучението на обучители на възрастни, който отразява техните предварителни знания и умения, съответстващи на ниво 5, ниво 6 и 7 от ЕКР; тяхната отговорност и самостоятелност като обучители по природни науки на възрастни; и новите / надградени компетентности (знания и умения) в областите Екология, Екохимия и Био-базирана и кръгова икономика.

Начално ЕКР ниво

Нови/надградени компетентности (знания и умения) в област:

Придобита отговорност и самостоятелност

ЕКР ниво 5

ЕКР ниво 6

ЕКР ниво 7

Екология

Екохимия

Био-базирана и кръгова икономика

Обучител (бакалавър / магистър) по природни науки (Екология, Химия, Икономика)

 

Моделът за електронно обучение предлага възможности предварителните знания и умения на обучителите на възрастни да бъдат актуализирани / надградени с нова компетентност в три специфични области на знанието. За тази цел, за всяка област се предоставя информация за основните характеристики на съвкупността от знания, заедно с набор от съответните резултати от ученето. Частта „знания“ от резултатите от ученето е представена като единици от резултати от ученето (ЕРУ) - основни компоненти на компетентността. Показана е примерна персонализирана обучителна пътека за придобиване на нови / надградени компетентности (знания и умения). Тя очертава възможността обучаващият се да направи персонализиран избор и да създаде индивидуален сценарий на обучение. Освен това, използвайки Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, успешното завършване на Обучителната пътека ще доведе до натрупване на кредити и придобиване на Сертификат.

По този начин, моделът за обучение възнамерява да разработи диверсифицирани обучителни пътеки, за да мотивира повече хора, придобили специализирани знания и практически умения на работното място, да станат обучители на възрастни.

Използвайте схемата за обучение!