• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

Цел

  • Разработване на инструменти за смесено обучение, предлагащо обучителни ресурси в областта на иновативните екологични технологии за устойчиво развитие и стратегическите системи Европейска квалификационна рамка/Национална квалификационна рамка (ЕQF/NQF).

Задачи

  • Прилагане на принципите за обучение на възрастни при разработването на модули, отговарящи на потребностите на обучителите на възрастни
  • Създаване и предоставяне на опит в обучението на възрастни, съобразен с нуждите на целевите групи и интегрирането му с практика, използваща обширния капацитет на мобилното обучение
  • Предлагане на схема за придобиване на конкурентни компетенции, с акцент върху еко-иновативния характер на технологиите за устойчиво развитие
  • Използване на инструментите за валидиране на ЕC – EQF и ECVET, за да се улесни признаването на уменията и компетенциите, придобити чрез обучение на възрастни
  • Насърчаване на екологично перспективни иновационни пътища за интегриране на екологични и иновационни усилия, прилагащи концепцията на „Образование за устойчиво развитие“

Целеви групи

Обучители на възрастни, т.е. професионалисти, които упражняват професията за улесняване на обучението на възрастни чрез прилагане на принципите на андрогогията, в частност:

- Преподаватели / обучители

- Квалифицирани обучители на възрастни, обучаващи се по алтернативни схеми

- Квалифицирани работници, които контролират практическото обучение на работното място, преподаватели на работното място, наставници, ръководители

- Преподаватели и / или обучители, провеждащи практически занятия, например в лаборатории или работилници

- Други преподаватели, сред които: обучители във фирми; персонал на малки и средни предприятия, извършващ дейности, свързани с обучението; външни обучители, които обикновено работят на свободна практика или за доставчици на обучение.