• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

Планирани събития

„Обучение по иновативни екологични технологии - принос за подобряване способността на обучителите на възрастни да се адаптират към промените на пазара на труда и обществото“

  • Държава: България
  • Организирано от: ROMB Ltd.
  • Потенциални участници: Учители, обучители и други медиатори на обучението (включително непедагогически персонал), ангажирани с обучение на възрастни; Специалисти от НИР организации и работодатели / мениджъри, чиято дейност е в областта на проекта; Вземащи решения и социални партньори на местно ниво; Създатели на учебни програми от неформални образователни институции
  • Интелектуални резултати: всички
  • Основни теми: Запознаване с работата на уеб-базираната платформа на проекта; Пилотно структуриране на Обучителни Пътеки за използване на възможности за смесено обучение; Практическо използване на ИКТ ръководството и инструментите за работа на програмата

За събитието

 

Придобиване на нови знания и умения по иновативните екологични технологии -практическо прилагане за социално включване, активно гражданство и личностно развитие“

  • Държава: България
  • Организирано от: Фондация Интелект
  • Потенциални участници: Управленски персонал от НПО, центрове за научноизследователска и развойна дейност и обучаващи отдели в МСП; Учители, обучители и други медиатори на обучението; Местни политици в областта на образованието и социални партньори; Персонал на МСП, отговорен за обучението и повишаването на квалификацията
  • Интелектуални резултати: всички
  • Основни теми: Демонстрация и пилотна експлоатация на схемата за смесено обучение в електронна среда; Подкрепа на персонала, който да работи на непълно работно време като обучители и непълно работно време в индустрията; Привличане на кандидати с висококачествени професионални умения към професията обучител на възрастни чрез специализирано електронно обучение

За събитието

 

ECO-Train ИКТ базирани обучителни пътеки - принос за иновативен дизайн на квалификации въз основа на EQF / NQF и ЕCVET“

  • Държава: България
  • Организирано от:             СУ „Св. Климент Охридски“
  • Потенциални участници: Представители на различни образователни институции, чийто обхват на образователна дейност е фокусиран върху конкретен предмет и които подкрепят развитието на проекта; Изследователи от НПО и центрове за научноизследователска и развойна дейност, чийто научен опит е свързан със зелените технологии; Професионалисти, работещи в образованието за възрастни и други заинтересовани страни
  • Интелектуални резултати: всички
  • Основни теми: Възможностите за обучение, които проектът ECO-Train предлага както в схемата на обучение, така и в специфичното съдържание; Възможности за хора, които се нуждаят от повишаване на квалификацията и тези, които търсят работа в областта на проекта; ECO-Train практически инструкции към обучителите на възрастни за ИКТ в обучението и ръководство за конструиране на модули, базирани на резултати от обучението: използване и приложение; Оценка на използването на персонализирани обучителни пътеки

За събитието

 

„Повишаване на обществената осведоменост относно прилагането на възможностите за обучение на възрастни по иновативни екологични технологии“

  • Държава: Испания
  • Организирано от: FYG Consultores
  • Потенциални участници: Крайни потребители на резултатите от проекта; Вземащи решения в местен мащаб; Лектори във ВУЗ и колежи; НИРД персонал; Представители на неправителствени организации и гражданско общество
  • Интелектуални резултати: всички
  • Основни теми: Разпространяване на резултатите от проекта и насърчаване на комуникацията с целевата аудитория за повишаване на осведомеността за иновативните екологични технологии; Експлоатация на постиженията на проекта като процес на насърчаване на крайните потребители да ги приемат и / или да ги прилагат на практика

За събитието

 

„Проект ECO-Train: насърчаване на практическото приложение на знанията за постигане на екологични подобрения

  • Държава: Гърция
  • Организирано от: Biognosis
  • Потенциални участници: Формални образователни звена; Институции, осигуряващи образование за възрастни; Представители на бизнеса, чиято дейност включва разработване на иновативни екологични технологии; Определящи политики в образованието и социални партньори
  • Интелектуални резултати: всички
  • Основни теми: Информация за постиженията на проекта; Изучаване на ИКТ-базирания потенциал за обучение за прилагане на иновативни фундаментални подходи в приложните изследвания, развитието на технологиите и бизнес инициативите; прилагане на изготвените технически наръчници за работа на обучителната програма от смесен тип и постигане на учебни резултати 

За събитието

 

„Обучение по иновативни екологични технологии - иновация на зелената икономика“

  • Държава: България
  • Организирано от: СИД-97
  • Потенциални участници: Представители на бранша за прилагане и използване на зелени технологии; Специалисти от отговорни институции за обучение на възрастни; Представители на екологично ориентирани НПО; Представители на зеления бизнес.
  • Интелектуални резултати: всички
  • Основни теми: Ще бъдат дискутирани възможностите и предизвикателствата пред доставчиците на обучение, свързани с използването на иновативни подходи за обучение. По този начин ще се установи активна връзка между научните изследвания и използването на формални и неформални методологии на обучение от екологична перспектива на икономиката и обществото.

За събитието

 

Обучение с ИКТ - от компютърна грамотност до компютърна компетентност”

  • Държава: Израел
  • Организирано от: F. Perach Holdings Ltd.
  • Потенциални участници: Представители на бранша за прилагане и използване на ИКТ; Мениджъри и служители от МСП, които предоставят обучение на възрастни; Представители на екологичния бизнес
  • Интелектуални резултати: всички
  • Основни теми: Демонстрация на основните характеристики на проекта ECO-Train и неговите интелектуални резултати; Практически инструкции за обучители на възрастни при прилагане на ИКТ за образователни цели; Структура и функциониране на ECO-Train Web 2.0 платформата; Структура и гъвкавост на работа на модела за електронно обучение ECO-Train

За събитието