• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

C.F. Perach Holdings Ltd., Израел е компания с основен предмет на дейност в областта на инфраструктурата и развитието на недвижими имоти; иницииране, насърчаване и разработване на проекти, свързани с експлоатация на възобновяеми енергийни източници и екологични подходи за минимизиране на отпадъците и поддържане на чиста околна среда. Компанията е специализирана в изграждането и доставката на инфраструктура, съоръжения и системи за водоснабдяване, канализация и отпадни води. Тя локализира, разработва и популяризира проекти за възобновяема енергия в чужбина - вятърни паркове и проекти за слънчева енергия, фотоволтаични съоръжения, електроцентрали за природен газ и национални инфраструктури на публични и частни компании в Европа, включително Балканите. С. F. Perach Holdings Ltd. е специализирана в разработването на онлайн платформи, свързани с предлагането на иновативни решения за съвременна мобилност в транспортната индустрия. Тяй се ангажира да предостави на партньорския екип на проекта знания и опит, за да обогати аспектите на потребителското възприемане на е-платформите и да насърчи инициативите за предоставяне на интензивно знание на населението. Компанията се занимава и с консултации и подкрепа на проекти в областта на иновациите, доброволчеството, образованието и филантропията. Нейният персонал може да предложи умения във финансови, търговски и инвестиционни дейности, в управлението и осигуряването на помощ за поддръжка на обществени институции.