• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

Инавации

 • Темата „Иновативните екологични технологии за устойчиво развитие“, използвана от проекта ECO-Train за разработване на модел за обучение. Той въвежда ключови съображения при използването на биотехнологиите, здравните технологии, нанотехнологиите и ИКТ за по-устойчива икономика и общество; насърчава световното въздействие на основните екологични технологии при решаване на глобални проблеми; пренася знания и умения в областта на ECO-Train, които могат да променят икономическия успех на обществото, по-специално чрез обучение, базирано на ИКТ.
 • Концепцията за електронно обучение, базирано на резултатите от обучението, структурирано и използвано в съответствие с инструментите на ЕС за ППОО EQF и ECVET, се прилага от проекта ECO-Train по начин, който да осигури информираност чрез транснационално стратегическо партньорство с цел насърчаване на обучението на възрастни в сферата на иновативните екологични технологии.
 • Използването на интернет-базирани инструменти, достъпни както чрез фиксирани, така и от мобилни устройства, позволява иновационно уеб-базирано приложение, което прави възможно оперирането на депо на учебни обекти и позволява предоставянето на персонализирано обучение. В резултат на това обучаващите се придобиват нови умения по иновативни екологични технологии за устойчиво развитие и тяхното практическо приложение.

Всичко това създава стойност за иновации на компетенциите в областта на проекта и подобрява възможностите за бизнес в сектора.

 

Въздействие

Въздействие върху участниците/участаващите организации

Проектът ще засили работата в екип между партньори и партньорски институции - образователни институции, НПО и МСП, чийто обхват на дейност е в областта на приложението на иновативни екологични технологии за обществено благополучие. По-специално,

 • Модулите за обучение разширяват настоящите образователни възможности за обучителите на възрастни.
 • Разработената система за трансфер на знания ще повлияе на бъдещите инвестиции в образователната инфраструктура: новият смесен ресурс за обучение цели промяна на обучението, ръководено от преподаватели, в ориентирано към обучаващият се.
 • Прилагането на нови практики в инициативите за обучение в участващите институции ще допринесе за подобряване на професионалния имидж на местно и международно ниво, особено по отношение на обучителната система за възрастни.
 • Насърчаване на учителите / обучителите да останат отворени към обществото, да създадат обучително съдържание и да си сътрудничат със обучаващите се за надграждане на техните знания и умения, влияещи върху самия процес на преподаване.

Въздействие върху заинтересованите страни и сектори

Това въздействие се основава на установените взаимовръзки между заинтересованите страни и секторите, които насърчават секторно ориентираното образование на възрастни в областта ECO-Train. Мрежата от заинтересовани страни и сектори в тази област ще осигури иновативни начини за повишаване на интеграцията на образованието за възрастни в международен план. Основните очаквани резултати от тези клъстерни дейности са свързани с:

 • Трансфер на ECO-Train резултати и изпозлване на базираните на резултати проектни постижения; адаптиране на ресурси и база данни за задоволяване на потребностите от обучение в сектора(ите).
 • Провеждане на събития за популяризиране / ръководство на развитието на персонала в секторните партньори.
 • Разширяване на образованието за възрастни и подобряване на неговото качество по отношение на секторните / националните нужди.
 • Участие на свързаните сектори в дългосрочни дейности на ECO-Train за подобряване на заетостта и обучението на база ИКТ.

Въздействие на местно / регионално ниво

Проектът ще подкрепи организационния капацитет за изграждане на институционална мрежа за обучение на възрастни на местно / регионално ниво. ECO-Train също се очаква да повиши осведомеността за обучението на възрастни в свързани индустриални организации или групи. Проектът също така призовава заинтересованите страни, които са свързани с него, да търсят финансова подкрепа за образователни цели, за да повишат интереса към обучението за възрастни. ECO-Train уеб базирана платформа за обучение ще увеличи шанса на потребителите за такова обучение; ще насърчи устойчивостта на резултатите от ECO-Train; ще разшири местната / регионалната икономика.

Въздействие на национално/Европейско ниво

Организациите за обучение на възрастни прилагат национални / европейски стандарти за професионално развитие през целия живот с акцент върху разработването на ефективно отворено и иновативно образование чрез използване на ИКТ. Националната политика в България и страните-партньори по проекта е в съгласие с тази европейска политика, както е заложена в Европейската програма и подчертава качеството на образованието. Успешното изпълнение на проекта и по-специално създаването на интелектуални резултати, вграждащи NQF / EQF, ще се отрази на националните системи за обучение на възрастни. Това значително положително въздействие ще повлияе на капацитета за обучение на партньорството на национално / европейско ниво и на тяхната способност да прехвърлят специфична за конкретната тема информация на свързани организации. ECO-Train също така ще подобри връзката между настройките за обучение за формално, неформално и информално образование, използвайки ECVET система и EQF като общи прозрачни инструменти за оценка / валидиране на знания.

Въздействие на международно ниво

Проектът ECO-Train обединява и интегрира предисторията, знанията и иновативните тенденции в националната / Европейската политика за образование за възрастни. Проектната стратегия осигурява международно признатите механизми за създаване на квалификационна рамка, като се използват инструменти за валидиране и признаване на неформално обучение и система за кредитиране (ECVET) за целите на оценяването. Тези инструменти имат за цел да стимулират текущия трансевропейски процес за плавен преход от образование към работа и / или към по-нататъшно обучение.

 

Устойчивост

Съществена задача на проекта ECO-Train е резултатите от проекта да бъдат допълнително използвани от настоящи и бъдещи бенефициенти. Моделът за обучение на ECO-Train ще бъде популяризиран от обучаващите организации извън тези, които участват във финалната фаза на оценка. Натрупаният опит ще допринесе за по-ефективен дизайн и реализиране на учебния процес.

Разпространението / използването на резултатите от ECO-Train ще се осъществява чрез:

 • Платформа за резултати на проекти Eразъм +, EPALE и уебсайтовете на институциите на участниците
 • Срещи и посещения на ключови заинтересовани страни
 • Възможности за специализирани дискусии, организирани от партньорите по проекта
 • Целенасочени писмени материали, издадени от ECO-Train консорциума
 • Проследяване на области за бъдещо развитие и използване на резултатите от проекта от други заинтересовани страни.