• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

Διαμορφώνοντας την ιδέα του ECO-Train

 • Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μάθηση Ενηλίκων εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες για ενήλικες που προάγουν τα προσωπικά και επαγγελματικά τους προσόντα ενισχύοντας τις δεξιότητές τους, ιδίως εκείνες που απαιτούνται στην παρούσα γνωσιοκεντρική κοινωνία (Τ.Π, επίλυση προβλημάτων, ξένες γλώσσες κ.λπ.). Η εγγύηση της ΕΕ 2020, για συμμετοχή ποσοστού 15% στην εκπαίδευση ενηλίκων που πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2020, αποτελεί προτεραιότητα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών, στις οποίες το έργο ECO-Train ανταποκρίνεται, επικεντρώνοντας το σχέδιό του στην παροχή νέων ευκαιριών για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Η προκαταρκτική ανάλυση αναγκών που παρουσίασαν οι εταίροι του έργου έδειξε ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι αυτοί που μπορούν να ικανοποιήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων εκείνων των πιθανών μαθητών οι οποίοι είναι αυτόνομοι και αναζητούν πρακτικέ λύσεις. Σύμφωνα με την Eurostat, σήμερα το 22,5% των ενηλίκων (25-64 ετών) στην Ευρώπη έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Στις χώρες των εταίρων της κοινοπραξίας ECO-Train αυτό το μερίδιο κυμαίνεται μεταξύ 10,2% και 40,9%. Όλα αυτά περιγράφουν την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η εκπαίδευση ενηλίκων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ουσιαστικός ρόλος που μπορεί να παίξει η εκπαίδευση ενηλίκων είναι, διευκολύνοντας τους ενήλικες -ιδίως τους χαμηλής ειδίκευσης και τους ηλικιωμένους- να βελτιώσει την προσαρμογή τους στις αλλαγές στην αγορά εργασίας και την κοινωνία.
 • Η περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία αποτελεί σήμα κατατεθέν των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΚ η οποία και προωθεί αρκετά μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων της, μέσω φιλόδοξων στόχων όπως οι οικολογικές καινοτομίες. Αυτές αποτελούν βασική δράση της στρατηγικής ΕΕ 2020, η οποία προωθεί την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει επίσης την έννοια της εφαρμογής οικολογικών τεχνολογιών. Η σημασία τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον μας είναι ανυπολόγιστη. Προάγουν περιβαλλοντικά ευαίσθητες προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένων του υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης, των ανακυκλώσιμων / βιοαποικοδομήσιμων υλικών, της μείωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων. Οι οικολογικές τεχνολογίες συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σύμφωνες με τις διαστάσεις της στρατηγικής της Λισσαβόνας: ανάπτυξη, απασχόληση και περιβάλλον.
 • Η προσέγγιση διακρατικής συνεργασίας είναι η προσέγγιση κλειδί, του σχεδίου ECO-Train για τη δημιουργία καινοτομίας. Έτσι, οι διεθνικές προσπάθειες των συμμετεχόντων στο έργο ενοποιήθηκαν σε μια στρατηγική συνεργασία που δημιουργήθηκε για να εκμεταλλευτεί τις καλύτερες πρακτικές EΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών μέσα στην συγκεκριμένη θεματική ενότητα της ΕΚ. Αυτή η διακρατική προσέγγιση αυξάνει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και την απασχολησιμότητα στον τομέα των καινοτόμων οικολογικών τεχνολογιών. Με τον τρόπο αυτό, το έργο ECO-Train δημιουργεί προστιθέμενη αξία μέσω της καινοτόμου εθνικής και ευρωπαϊκής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Σχέδιο εφαρμογής

Η εργασία του ECO-Train δομείται και διανέμεται σε τέσσερις φάσεις έργου διαφορετικής διάρκειας. Συνδιάζουν συγκεκριμένες εργασίες σχετικά με την απόδοση των δράσεων και των τεχνικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που περιλαμβάνονται, οδηγώντας σε ένα κοινό αποτέλεσμα: επίτευξη των στόχων του έργου και παράδοση των προγραμματισμένων αποτελεσμάτων. Οι φάσεις / δραστηριότητες καλύπτουν τη διαδικασία ανάπτυξης έργου: από το πεδίο εφαρμογής του μέχρι την υλοποίηση λύσεων για την ολοκλήρωση του.

Φάση προετοιμασίας

 • Αριθ. 1: Διευθέτηση της διαχείρισης και διοίκησης του ECO-Train (1-5 μήνες)
 • Αριθ. 2: Έναρξη του έργου ECO-Train: σχεδιασμός της ιδέας του έργου (2-6 μήνες)

Φάση υλοποίησης

 • Αριθ. 3: Μεθοδολογικό πλαίσιο ECO-Train και εκτέλεση του σχεδίου εργασίας (6-20 μήνες)
 • Αριθ. 4: Παραγωγή Πνευματικών Προϊόντων (6-20 μήνες)

Φάση παρακολούθησης

 • Αριθ. 5: Εγκρίσεις παραδοτέων ECO-Train - απόδοση Πολλαπλασιαστικών Εκδηλώσεων (16-20 μηνών)
 • Αριθ. 6: Απόδοση δράσεων διάχυσης και χρήσης του έργου (1-20 μήνες)

Φάση βιωσιμότητας

 • Αριθ. 7: Διασφάλιση της διαρκούς επίδρασης των επιτευγμάτων του ECO-Train (18-20 μήνες)

 

Διαχείριση και υποστήριξη ποιότητας

Η πολιτική διαχείρισης έργων περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών / διαδικασιών που καλύπτουν τη διαδικασία ανάπτυξης του έργου η οποία οργανώνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα διαδοχικά στάδια: Σχεδίαση, Ανάλυση και Απαιτήσεις, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Ενσωμάτωση και Δοκιμές, Εφαρμογή, Λειτουργία και Συντήρηση. Για την επιτυχή υλοποίηση αυτών των μέτρων, το έργο χρησιμοποιεί τις ακόλουθες προσεγγίσεις:

 • Διοίκηση: Συγκρότηση των κύριων φορέων διαχείρισης του έργου. Καθορισμός κανόνων διαχείρισης. Καθορισμός των δεσμεύσεων των εταίρων. Σχεδιασμός του επιχειρησιακού σχεδίου του έργου. Μέτρηση, έλεγχο ή / και διόρθωση των δραστηριοτήτων του έργου.
 • Διαχείριση ποιότητας: Καθορισμός στόχων και διαδικασιών που απαιτούνται για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Εφαρμογή αυτών των διαδικασιών, παρακολούθηση και αξιολόγησή τους, καθορισμός και κατανομή των κριτηρίων για (αυτο) αξιολόγηση του έργου, πρακτική εφαρμογή των δεικτών ποιότητας.
 • Εφαρμογή: Συντονισμός ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, ενσωμάτωση και εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση: Διαχείριση και παρακολούθηση των συνολικών δραστηριοτήτων του έργου, εκτέλεση εσωτερικής παρακολούθησης για την αξιολόγηση των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων. Έλεγχος των μεταβλητών του έργου και υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχου αλλαγών, εκτέλεση εξωτερικής παρακολούθησης μέσω του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του έργου.
 • Διάδοση και χρήση: αναθεώρηση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων του έργου για την επίδραση του στις ομάδες-στόχους / τομείς και χρήστες, διάδοση και έγκριση των των καινοτόμων αποτελεσμάτων του έργου, μεταφορά των αποτελεσμάτων του σε νέους τομείς / ομάδες στόχους, κοινωνικό / πολιτισμικό περιβάλλον.
 • Χρηματοοικονομικός έλεγχος έργου: εφαρμογή χρηματοοικονομικού ελέγχου του έργου - μηχανισμός που το διατηρεί σε τροχιά, έγκαιρα και εντός προϋπολογισμού.