• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

Καινοτομία

 • Το θέμα των καινοτόμων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών για βιώσιμη ανάπτυξη διερευνάται από το έργο ECO-Train για την ανάπτυξη ενός μοντέλου κατάρτισης. Το έργο παρουσιάζει βασικές θεωρίες σχετικά με τη χρήση των βιοτεχνολογιών, των τεχνολογιών υγείας, των νανοτεχνολογιών και των ΤΠ για πιο βιώσιμη οικονομία και κοινωνία. Προωθεί τον παγκόσμιο αντίκτυπο των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών στην επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων. Μεταφέρει γνώση και δεξιότητες στον τομέα ECO-Train, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν την οικονομική επιτυχία της κοινωνίας, ιδίως μέσω της κατάρτισης που βασίζεται στις ΤΠ.
 • Η ιδέα της ηλεκτρονικής κατάρτισης βασισμένης σε μαθησιακά αποτελέσματα δομημένα και αξιοποιημένα σύμφωνα με τα εργαλεία EQF και ECVET, υλοποιείται με το έργο ECO-Train με τρόπο που να παρέχει ευαισθητοποίηση μέσω διακρατικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης, προκειμένου να ενισχυθεί η εκπαίδευση ενηλίκων σε καινοτόμες οικολογικές τεχνολογίες.
 • Η χρήση διαδικτυακών εργαλείων, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, καθίσταται δυνατή, χάρις σε μια καινοτόμο διαδικτυακή εφαρμογή, τη λειτουργία μιας αποθήκης μαθησιακών αντικειμένων, και έτσι επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένης μάθησης. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν νέες δεξιότητες σε καινοτόμες οικολογικές τεχνολογίες για βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή τους στην πράξη.

Όλα αυτά δημιουργούν καινοτόμες δεξιότητες στον τομέα του έργου και βελτιώνουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην περιοχή.

Αντίκτυπος

Αντίκτυπος στους μετέχοντες / συμμετέχοντες οργανισμούς

Το έργο θα ενισχύσει την ομαδική συνεργασία μεταξύ εταίρων και ιδρυμάτων - εκπαιδευτικών δομών, ΜΚΟ και ΜΜΕ των οποίων το πεδίο δράσης εμπίπτει στον τομέα των καινοτόμων, φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, που χρησιμοποιούνται για την κοινωνική ευημερία. Συγκεκριμένα,

 • Οι ενότητες κατάρτισης επεκτείνουν τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για εκπαιδευτές ενηλίκων.
 • Το αναπτυγμένο σύστημα μεταφοράς εκπαιδευτικών μονάδων θα επηρεάσει τις μελλοντικές επενδύσεις στην εκπαιδευτική υποδομή: ο νέος συνδυασμός εκπαιδευτικών πόρων στοχεύει στην αλλαγή της εκπαίδευσης της καθοδηγούμενης από τους εκπαιδευτές σε εκπαίδευση με επίκεντρο τον μαθητή.
 • Η εφαρμογή νέων πρακτικών στις εκπαιδευτικές δράσεις των συμμετεχόντων φορέων θα συμβάλει στη βελτίωση της επαγγελματικής τους εικόνας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και θα επηρεάσει έντονα το εκπαιδευτικό σύστημα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Ως επακόλουθο οι καθηγητές / εκπαιδευτές προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτοί στην κοινωνία, να μπορούν να δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό και να συνεργάζονται με τους εκπαιδευόμενους, (ξανά)αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, μεταλλάσσοντας την ίδια την διαδικασία της διδασκαλίας.

Αντίκτυπος στους ενδιαφερόμενους φορείς και τομείς

Αυτός ο αντίκτυπος βασίζεται στις καθιερωμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ φορέων και τομέων που προάγουν προσανατολισμένη εκπαίδευση ενηλίκων στο πεδίο του ECO-Train. Η δικτύωση μεταξύ φορέων και τομέων στο πεδίο αυτό θα τους εξοπλίσει με καινοτόμους τρόπους για να αυξηθεί η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης των ενηλίκων σε διεθνές επίπεδο. Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα από αυτές τις δραστηριότητες ομαδοποίησης σχετίζονται με:

 • Μεταφορά των αποτελεσμάτων του ECO-Train και χρήση των προϊόντων του σχεδίου τα οποία βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα. Προσαρμογή πόρων και βάσεων δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης στον/στους τομέα/τομείς.
 • Τέλεση Πολλαπλασιαστικών Εκδηλώσεων για τη διάδοση / καθοδήγηση της ανάπτυξης προσωπικού στους τομεακούς εταίρους.
 • Διεύρυνση της εκπαίδευσης ενηλίκων και βελτίωση της ποιότητας όσον αφορά τις τομεακές / εθνικές ανάγκες.
 • Συμμετοχή σχετικών τομέων σε μακροπρόθεσμες δραστηριότητες ECO-Train για τη βελτίωση της απασχόλησης και της κατάρτισης με βάση τις ΤΠ.

Επιπτώσεις σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο

Το έργο θα προωθήσει τη ικανότητα κάθε οργανισμού να συνδέεται με θεσμικά όργανα για την εκπαίδευση ενηλίκων σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο. Το ECO-Train αναμένεται επίσης να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για την εκπαίδευση ενηλίκων σε βιομηχανίες και συναφείς οργανισμούς ή ομάδες. Επί πλέον θα παροτρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς να επιδιώξουν οικονομική ενίσχυση για εκπαιδευτικούς σκοπούς, προκειμένου να αυξηθεί το ενδιαφέρον για την κατάρτιση των ενηλίκων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάρτισης ECO-Train θα αυξήσει την ευκαιρία των χρηστών για πρόσβαση σε τέτοια κατάρτιση.  Αυτό θα επεκτείνει τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του ECO-Train· και θα διευρύνει την τοπική / περιφερειακή οικονομία.

Επιπτώσεις σε εθνικό / ευρωπαϊκό επίπεδο

Οι οργανισμοί κατάρτισης ενηλίκων διερευνούν τα εθνικά / ευρωπαϊκά πρότυπα για τη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη αποτελεσματικής ανοιχτής και καινοτόμου εκπαίδευσης μέσω της χρήσης των ΤΠ. Η εθνική πολιτική στη Βουλγαρία και στις χώρες-εταίρους του έργου είναι σε συμφωνία με αυτή την Ευρωπαϊκή πολιτική όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα και τονίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης. Η επιτυχημένη απόδοση του έργου και ειδικότερα, η Παραγωγή Πνευματικών Προϊόντων που ενσωματώνουν συστήματα NQF / EQF θα επηρεάσει τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτός ο σημαντικός θετικός αντίκτυπος θα επηρεάσει την ποιότητα κατάρτισης της σύμπραξης σε εθνικό επίπεδο / ΕΕ και την ικανότητά της να μεταφέρει πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα θέματα σε σχετικούς φορείς. Το ECO-Train θα βελτιώσει επίσης τη σύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων για επίσημη, ανεπίσημη και άτυπη εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας το σύστημα ECVET και το ΕΠΕΠ EQF ως κοινά διαφανή εργαλεία αξιολόγησης / επικύρωσης των γνώσεων.

Επιπτώσεις σε διεθνές επίπεδο

Το πρόγραμμα ECO-Train ενοποιεί το ιστορικό, τις γνώσεις και τις καινοτόμες τάσεις στην εθνική / ευρωπαϊκή πολιτική της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις παρουσιάζει με έξυπνο τρόπο. Η στρατηγική του έργου διασφαλίζει την χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων μηχανισμων για τη δημιουργία πλαισίου προσόντων, εφαρμόζοντας εργαλεία για την επικύρωση και αναγνώριση της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης και ενός συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECVET) για σκοπούς αξιολόγησης. Τα μέσα αυτά αποσκοπούν στην ενίσχυση της τρέχουσας διευρωπαϊκής διαδικασίας για την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και / ή στην πρόοδευτική περαιτέρω εκπαίδευση.

Βιωσιμότητα

Ο ουσιαστικός σκοπός του προγράμματος ECO-Train είναι να παραμείνουν τα αποτελέσματα του έργου περαιτέρω διαθέσιμα και να αξιοποιούνται καλύτερα από τους σημερινούς και τους μελλοντικούς δικαιούχους. Το μοντέλο κατάρτισης ECO-Train θα προωθηθεί σε οργανισμούς κατάρτισης πέρα από αυτούς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, στην τελική φάση ανάπτυξης και αξιολόγησης. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την εμπειρία του ECO-Train θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη σχεδίαση και πρακτική εφαρμογή της κατάρτισης.

 • Η μετά το έργο διάχυση / χρήση των αποτελεσμάτων του ECO-Train θα πραγματοποιηθεί μέσω:
 • Πλατφόρμας αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus +, πλατφόρμας EPALE και ιστοσελίδας του έργου / ιστοσελίδων των συμμετεχόντων φορέων.
 • Συναντήσεις και επισκέψεις σε βασικούς φορείς.
 • Ευκαιρίες για ειδικές συζητήσεις που διοργανώνονται από εταίρους του προγράμματος.
 • Στοχοθετημένο γραπτό υλικό που εκδίδεται από την κοινοπραξία ECO-Train.

Αναζήτηση άλλων τομέων για μελλοντική ανάπτυξη και χρήση των αποτελεσμάτων του έργου.